home

Narodowy Dzień Życia w Długiej Goślinie

Narodowy Dzień Życia ustanowiony został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 10 lat temu. Celem tego święta jest propagowanie życia rodzinnego, świadomego rodzicielstwa i odpowiedzialnego wychowania. Prawie dekadę już, rok w rok, obchody tego dnia na szczeblu lokalnym odbywają się w Długiej Goślinie.

Konwencja tego dnia w naszej gminie trwale się już ukształtowała, przybrała charakter konferencji, debaty, na której własnym spojrzeniem na rolę rodziny w społeczeństwie dzielą się zaproszeni goście. Tym razem spotkanie, które organizowane jest pod patronatem i z udziałem Burmistrza Tomasza Łęckiego, uświetnił były Prymas Polski, Arcybiskup Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej ksiądz Henryk Muszyński.

Tematem tegorocznej konferencji było hasło obchodów Narodowego Dnia Życia: „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”. Otwarcia i przywitania zaproszonych gości dokonał jeden z organizatorów spotkania ks. Piotr Skoczylas –  Proboszcz miejscowej Parafii. Dalej debatę poprowadziła pani Jolanta Popiołkiewicz. Swego rodzaju „podbudowę statystyczną” konferencji, w formie danych o aktualnej sytuacji społeczno-demograficznej gminy nakreśliła na wstępie pani Magdalena Karaś –  podinspektor ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich USC w Murowanej Goślinie. Sytuacja ta nie różni się zasadniczo od przeciętnej polskiej gminy o podobnej do Murowanej Gośliny skali. Z obszaru gminy nie zauważa się, zważywszy przede wszystkim na położenie gminy, która jest częścią aglomeracji poznańskiej, zwiększonej „emigracji” ludzi młodych do większych ośrodków. Gmina stwarza też dobre warunki zamieszkania dla osób starszych, czego dowodzi duży odsetek osób w podeszłym już wieku – „po dziewięćdziesiątce”.

Przedstawione zostało jedno z najnowszych działań samorządowych, rozwijająca się też w naszej gminie inicjatywa na rzecz rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Szczegóły zasad wprowadzonych w tym zakresie zaprezentowała Magdalena Karaś, pełniąca również obowiązki pełnomocnicy Burmistrza do spraw wdrażania Karty. Program „Duża Rodzina” opiera się w szczególności na upowszechnieniu na terenie gminy systemu zniżek w dziedzinie komunikacji, kultury, sportu i rozrywki dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dziećmi.

W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Związek Dużych Rodzin Trzy Plus”  -Jadwiga Kądzielawa (przedstawicielka rodziny wielodzietnej, która otrzymała kartę nr 1 w gminie), Danuta Rząsa, Jacek Sammerfeld i Szymon Wytykowski. Prelegenci przedstawili i zaakcentowali wagę relacji rodziny do środowiska, w którym ona funkcjonuje. Duże wrażenie na słuchaczach zrobiło wystąpienie pani Sethy Kucharczyk i Katarzyny Mielczarek, które nie będąc miejscowymi „autochtonami”  właśnie tu, osiedlając się w Murowanej Goślinie, odnalazły „swój raj”.

Gość specjalny, ks. Arcybiskup w kończącej debatę wypowiedzi wyraził swój zachwyt nad naszą gminą oraz podziw i podziękowanie dla jej mieszkańców za dawanie pięknego świadectwa życia. Przy okazji nawiązał do swych wizyt w Stolicy Apostolskiej „zdradzając” nieco kulisy tych pobytów. Swoje spostrzeżenia wyraził i konferencję podsumował Burmistrz Tomasz Łęcki. Dyskusje, później już bardziej „bilateralnie” i pozakulisowo, kontynuowane były przy tradycyjnej kawie.

 

Agata Glapiak
Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Długiej Goślinie